Tegoroczna powódĽ, obsunięcia ziemi i huragan dotknęły mieszkańców niemal w całym kraju. Najwięcej poszkodowanych gospodarstw jest w województwie łódzkim, podkarpackim, małopolskim, wielkopolskim, ¶więtokrzyskim i mazowieckim. Najwięcej jednak wody i szkód przez ni± wyrz±dzonych odnotowuje województwo łódzkie, wielkopolskie, podkarpackie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, kujawsko-pomorskie, ¶więtokrzyskie i dolno¶l±skie.  To wła¶nie tam nieodpłatnie prowadzone s± badania gleb i ro¶lin. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza bada zalane tereny pod k±tem wyst±pienia ewentualnych skażeń. Nie ustaj± również prace komisji powołanych przez wojewodów. Podliczaj± one straty i szacuj± warto¶ci szkód w poszczególnych województwach.

 

1 czerwca 2010 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie programu pomocy rodzinom rolniczym, które w wyniku powodzi, obsunięcia ziemi czy huraganu, straciły czę¶ć lub cało¶ć swojego dobytku. Poszkodowani mog± m.in. korzystać z kredytów preferencyjnych. Z takiej pomocy skorzystało już 77 gospodarstw na Podlasiu. Poszkodowanym przysługuje także pomoc w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym: odraczanie terminu płatno¶ci, rozłożenie na raty i czę¶ciowe lub cało¶ciowe umorzenie bież±cych składek w KRUS. Do 30 lipca na biurko prezesa KRUS ł±cznie spłynęło prawie 2,5 tysi±ca wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne, 44 wnioski dotyczyły rozłożenia składek na raty. O odroczenie terminu płatno¶ci starało się 26 beneficjentów.

Poszkodowanym rolnikom przysługuje także ulga w podatku rolnym za rok 2010 oraz dopłata do zużytego materiału siewnego. Poszkodowanym rodzinom wypłacany jest również jednorazowy zasiłek z tytułu pomocy społecznej. 2 tysi±ce złotych otrzyma rodzina, która prowadzi gospodarstwo rolne do 5 ha użytku rolnego, 4 tys. za¶ otrzymaj± ci, którzy prowadz± gospodarstwo rolne powyżej 5 ha. Wnioski należy składać do 30 wrze¶nia w miejscowym gminnym o¶rodku pomocy społecznej. Przy przyznawaniu zasiłku nie będzie przeprowadzany wywiad ¶rodowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe.

Z pomoc± przychodzi także Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dofinansowuje on kolonie dla  ponad 13 tys. dzieci, które pochodz± z terenów zalewowych, a rodzice objęci s± rolniczym ubezpieczeniem społecznym. Na ten cel pójdzie prawie 9 mln zł.

Oprócz kolonii Fundusz Składkowy udzieli 100.000 zł dofinansowania za zakup 38 osuszaczy i 63.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo ? ga¶niczego. Urz±dzenia trafi± do czterech jednostek OSP położonych na terenach zalewowych, które brały czynny udział w akcji przeciwpowodziowej oraz w usuwaniu skutków powodzi.

To jednak nie wszystko. 11 czerwca br. Komitet Monitoruj±cy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013, podj±ł uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w realizowanym dot±d programie. Modyfikacje polegaj± na przywracaniu potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych. Na ten cel komitet przeznaczy 100 mln euro, które przesunięte będ± z działań pod nazw± ?Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów?. Przesunięciu ulegn± także ¶rodki przeznaczone na realizację inwestycji zwi±zanych z rozwojem szerokopasmowego Internetu. Równowarto¶ć tego zadania, czyli 59,1 mln euro pochłonie teraz retencjonowanie wody.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara