gac

 

W dniu 16 marca 2015 roku poseł i prezes Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Jan Bury, w towarzystwie komendanta wojewódzkiego OHP Magdaleny Andrzejak, uczestniczył w  roboczej wizycie w Urzędzie Gminy w Gaci i spotkaniu z wójt gminy Grażyn± Pieni±żek. Tematem spotkania była dalsza przyszło¶ć  i sposoby zagospodarowania Uniwersytetu Ludowego w Gaci.

 

 

 

Uniwersytet Ludowy w Gaci  wybudowany został z inicjatywy  znanego działacza ludowego Ignacego Solarza  w latach 1935-1936. Zlokalizowany został na tzw. młynisku, zwanym póĽniej gacka górk±.  Kierowany przez Ignacego Solarza i jego żonę  Zofię uniwersytet prowadził szeroko pojęt± działalno¶ć  o¶wiatowo-wychowawcz±, tak wówczas potrzebn± młodzieży polskiej wsi. Do 1939 roku odbyło się tu 14 kursów, w których uczestniczyło 542 dziewcz±t i chłopców. W trakcie II wojny ¶wiatowej działalno¶ć uniwersytetu prowadzona była w ograniczonej formie w konspiracji, a jego twórca Ignacy Solarz został zamordowany przez hitlerowców.

 

Po wojnie gacki uniwersytet przechodził różne losy, czasowo mie¶ciła się w nim szkoła, choć ówczesne władze nie dbały o niego i ulegał on coraz większej degradacji. Dopiero w 1981 roku reaktywowane ZMW zainteresowało się opuszczonym budynkiem i doprowadziło do jego remontu. PóĽniej działalno¶ć w nim prowadziła  spółdzielnia, choć po transformacji ustrojowej 1990 roku  znów zacz±ł popadać w ruinę.

 

Kilka lat temu obiekty uniwersytetu i otaczaj±cy je  dębowy park przejęła na swoj± własno¶ć miejscowa gmina Gać, a dzięki zabiegom wójt gminy Grażyny Pieni±żek zdobyto odpowiednie ¶rodki i przeprowadzono niezbędny remont dachu oraz elewacji zewnętrznej budynku uniwersytetu.

 

Podczas wizyty w urzędzie gminy w Gaci poseł Jan Bury podziękował wójt Grażynie Pieni±żek za dotychczasowe starania o poprawę wygl±du i utrzymanie  budynku Uniwersytetu Ludowego w Gaci. Jak ustalono podczas rozmowy gacka górka, jako ważny element polskiej  o¶wiaty i  ruchu młodowiejskiego  oraz  symbol gminy musi nadal funkcjonować.  Należy szukać  też ¶rodków, które pozwol±  na dokończenie remontu budynku uniwersytetu, w którym mogłyby się znaleĽć  na przykład szkoła ucz±ca  gin±cych zawodów, albo placówka kulturalna, w której można by prowadzić różnego rodzaju kursy i szkolenia skierowane do młodzieży wiejskiej.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara