df

 

Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  został zatwierdzony w grudniu minionego roku, jako trzeci w Unii Europejskiej. Przedstawieniu możliwo¶ciach nowego PROW po¶więcone było też spotkanie zorganizowane 28 lutego 2015 roku w siedzibie Zarz±du Wojewódzkiego PSL w  Rzeszowie  z udziałem starostów, wicestarostów, przewodnicz±cych rad powiatów, wójtów, burmistrzów, przewodnicz±cych rad gmin, członków PSL. Gospodarzem spotkania był Jan Bury, poseł, przewodnicz±cy ZW PSL w Rzeszowie, a prelegentami Marek Owsiany, zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR oraz Marek Misiura, kierownik biura Lokalnej Grupy Działania obejmuj±cej 5 gmin powiatu ropczycko- sędziszowskiego i dębickiego.

 

Ł±cznie w ramach PROW 2014-2020 na polsk± wie¶ trafi 13,5 mld euro, z tego 8,6 mld euro ¶rodków Unii Europejskiej i 4,9 mld euro krajowych ¶rodków publicznych. W ramach tych ¶rodków finansowanych będzie 15 działań.

 

Podczas spotkania w dniu 28 lutego 2015 roku prelegencji omówili czę¶ć z tych działań. Kieruj±cy jedn± z podkarpackich Lokalnych Grup Działania  Marek Misiura przedstawił założenia programu Leader. W ramach tego programu wspierane będ± m.in. operacje maj±ce na celu zakładanie działalno¶ci gospodarczej i rozwój przedsiębiorczo¶ci, z wył±czeniem ¶wiadczenia usług rolniczych, dywersyfikacji Ľródeł dochodów, w tym tworzenie infrastruktury służ±cej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnienia jej lokalnym producentom, rozwój produktów lokalnych, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej. Opracowana przez lokaln± społeczno¶ć Strategia Rozwoju Lokalnego może finansować różne operacje kwotami w przedziale 50-500 tys. zł, w tym przykładowo 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, 100 tys. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalno¶ci gospodarczej.

 

Z kolei Marek Owsiany, zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR  omówił kilka  dalszych działań PROW, w tym prace scaleniowe, odnowę miejscowo¶ci na obszarach wiejskich, w tym inwestycje zwi±zane z budow± i modernizacj± dróg lokalnych oraz gospodarkę wodno-¶ciekow±, wsparcie gospodarstw rodzinnych. W ramach tego ostatniego działania gospodarstwa rodzinne będ± mogły liczyć przede wszystkim na wsparcie w zakresie rozwoju produkcji mleka krowiego, bydła mięsnego, prosi±t oraz na operacje zwi±zane ze zmianami technologicznymi i wprowadzaniu innowacji w gospodarstwie. Maksymalna wielko¶ć wsparcia na gospodarstwo wyniesie 900 tys. zł na rozwój produkcji prosi±t, 500 tys. zł na inwestycje zwi±zane z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, w pozostałych przypadkach 200 tys. zł.

 

Na odpowiednie wsparcie będ± mogli liczyć młodzi rolnicy czyli osoby, które nie ukończyły 40 lat. Taki rolnik może dostać premię w wysoko¶ci 100 tys. zł z przeznaczeniem na realizację biznesplanu zwi±zanego z rozpoczęciem prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara