san

 

Zgodnie z wieloletni± tradycj± Ludowcy z Powiatu Sanockiego licznie zgromadzili się aby, podsumować mijaj±cy rok, wytyczyć cele na rok 2015 oraz połamać się symbolicznym opłatkiem. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Besku, gdzie przybyło ponad 200 zaproszonych go¶ci.

 

 

 

Oprócz gospodyni spotkania Prezes Powiatowego PSL, a zarazem Wicewojewody Grażyny Borek oraz Posła na Sejm Jana Burego wyróżnić należy: Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka, Posła na Sejm RP Dariusza Dziadzio, Wiceprezesa Zarz±du Wojewódzkiego PSL Dariusza Sobieraja, Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marka Owsianego, Dyrektora Podkarpackiej Izby Rolniczej Arkadiusza Bębna oraz Radn± Sejmiku Wojewódzkiego Marię Pospolitak.

 

Obchody rozpoczęły się  od wprowadzenia sztandaru i uroczystego od¶piewania hymnu PSL, po czym  głos zabrała Pani Grażyna Borek, która wyraziła sw± aprobatę odno¶nie frekwencji uczestników wynosz±cej ponad 200 osób. Pani Grażyna podsumowała ubiegły rok oraz listopadow± kampanię wyborcz±, wraz z podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w walkę o wysoki wynik Ludowców. Bardzo miłym akcentem było wst±pienie w szeregi PSL nowych członków, wręczenia legitymacji dokonali obecni na sali parlamentarzy¶ci.

 

Przewodnicz±cy Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury pogratulował Pani Grażynie Borek objęcia Urzędu Wicewojewody oraz motywował uczestników do dalszej pracy na rzecz jeszcze lepszych wyników w zbliżaj±cych się wyporach. Nadmienił również, że swoje starania musimy zacz±ć od dobrego wyniku w wyborach sołeckich, ponieważ s± one fundamentem do dalszych sukcesów zarówno na szczeblu lokalnym jak i  krajowym.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara